Skip to content Skip to footer

Trwają konsultacje społeczne na temat budowy jednej z instalacji Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Trwają konsultacje społeczne na temat budowy jednej z instalacji Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. W czasie trwających do 24 marca 2023 r. konsultacji każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wnieść uwagi, wnioski i sugestie dotyczące inwestycji, którą zamierza zrealizować Zakład Komunalny sp. z o. o. w Opolu.

Prezydent Miasta Opola podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – zadanie nr 2 – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_2685

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz opiniami i uzgodnieniami można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl.

Uwagi i wnioski można składać do 24 marca 2023 r. w formie ustnej do protokołu, pisemnej na adres Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7- 8, 45-018 Opole (w przypadku korespondencji listowej decyduje data stempla pocztowego), telefonicznie na numer 77 45 11 819, elektronicznie na adres e-mail: osr@um.opole.pl oraz za pomocą skrzynki ePUAP. Uwagi i wnioski złożone po 24 marca br. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Centrum Zielonej Transformacji Opole to kompleksowe, proekologiczne i nowoczesne rozwiązanie dla lokalnego systemu gospodarki odpadami. Celem inwestycji jest zapewnienie miastu Opole i jego mieszkańcom korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w oparciu o zagospodarowanie odpadów i produkcję energii elektrycznej oraz ciepła.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty pozostałe

Ekotest Dokumentacja

Geowiert dokumentacja