Skip to content Skip to footer

Prace nad projektem budowy Centrum Zielonej Transformacji idą zgodnie z planem

Prace nad projektem budowy Centrum Zielonej Transformacji idą zgodnie z planem

Powstanie Centrum to nie tylko prace budowlane, ale także przygotowywanie wielu dokumentów i uzyskanie pozwoleń oraz dofinansowania. O tym, na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji rozmawiamy z Małgorzatą Rabiegą, wiceprezes zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu

– Pani Prezes, w październiku tego roku przekazaliście Państwo pierwsze informacje na temat planów budowy Centrum Zielonej Transformacji. Co udało się zrobić w kierunku urzeczywistnienia tego projektu?

– Prace nad utworzeniem Centrum Zielonej Transformacji Opole trwają cały czas, ponieważ inwestycja wymaga w szczególności szeregu opracowań, koncepcji, uzgodnień m.in. z ECO SA. Obok inwestycji związanej stricte z odpadami, będziemy też budować ciepłociąg w celu włączenia naszej instalacji do odzysku energii do miejskiej sieci cieplnej. Przy tej skali inwestycji zanim dojdzie do wbicia przysłowiowej „pierwszej łopaty” trzeba uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia na budowę oraz zapewnić źródła finansowania. Wystąpiliśmy o wydanie decyzji środowiskowych  z raportami oddziaływania na środowisko i trwają dwa postępowania w tej sprawie. W tym miesiącu [grudzień 2022] zostały złożone wnioski o dotację i pożyczkę wraz ze studium wykonalności inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami” część 3 – wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne na I etap przedsięwzięcia CZT. Wnioski na II etap będą złożone do końca czerwca 2023 roku. Chcemy jako Opole dołączyć do grona tych miast, które skorzystają ze środków zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie inwestycji niezbędnych dla realizacji zadań nowoczesnej gospodarki odpadowej. Nasz projekt spełnia te kryteria. Pozwoli w pełni zagospodarować odpady z terenu Opola, w sposób korzystny dla środowiska i mieszkańców. Zgodnie z unijnymi celami do 2035 roku musimy poddawać recyklingowi 65% odpadów i ograniczyć ich składowanie do 10%. Integralnym elementem CZT będzie instalacja, która pozwoli wykorzystać kaloryczną, czyli palną część odpadów do produkcji ciepła dla mieszkańców Opola. Po uruchomieniu CZT, każdy kilogram odpadów wytwarzanych u nas w Opolu zostanie w pełni zagospodarowany i będzie „pracował” dla mieszkańców zapewniając stabilizację cen jakie płacimy za odbiór odpadów i ciepło systemowe. Będzie też sortownia, hermetyczna kompostownia tunelowa, instalacja do odzysku odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

– Wspomniała Pani o trwającym postępowaniu środowiskowym? Jak ważne jest dla projektu i ile może potrwać?

– Jako inwestor – Zakład Komunalny sp. z o.o. złożyliśmy wnioski i dwa Raporty oddziaływania na środowisko Centrum Zielonej Transformacji. Są one podstawą do uzyskania decyzji środowiskowych. W ramach prowadzonego obecnie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz Sanepid badają naszą dokumentację i analizują wpływ funkcjonowania instalacji na otoczenie. Ich opinie i uzgodnienia są kluczowe dla określenia ostatecznych warunków środowiskowych jakie będą musiały spełniać poszczególne instalacje. W ramach postępowań o wydanie ww. decyzji przewidziane są także konsultacje społeczne, w trakcie których każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z dokumentacją i zgłosić swoje pytania lub uwagi do Urzędu Miasta Opola. Dopiero na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii, Prezydent Miasta lub osoba przez Niego upoważniona wyda decyzję środowiskową, która ostatecznie zadecyduje o parametrach inwestycji i określi warunki w zakresie ochrony środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

– Podczas ogłaszania planów dotyczących projektu Centrum informowaliście Państwo o powstaniu Rady Społecznej. Odbyło się już pierwsze posiedzenie – czego dotyczyło?

Niezależnie od procedury administracyjnej chcemy, żeby ten ważny lokalnie projekt angażował jak największą reprezentację naszej opolskiej społeczności. W tym celu powołaliśmy Radę Społeczną, do której zaprosiliśmy Radnych Miasta, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, wszystkich Dzielnic, Centrum Seniora, przedstawicieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej, łącznie 36 osób. Pierwsze spotkanie Rady Społecznej, które odbyło się 15 grudnia pokazało jak duże jest zainteresowanie i poparcie dla budowy nowoczesnych rozwiązań niezbędnych dla Miasta i środowiska. Przedstawiliśmy obszerną  prezentację na temat działań spółki w zakresie budowy systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pokazaliśmy wizualizacje całej inwestycji i poszczególnych instalacji wpisanych w nasz teren.  Mamy świadomość, że poprzez działalność Rady Społecznej mieszkańcy poznają szczegółowy zakres przedsięwzięcia, technologie, przewidywane koszty realizacji, efekty ekonomiczne i ekologiczne. Na posiedzenia Rady zapraszani będą eksperci nie tylko z Opola, którzy zaprezentują znane technologie przetwarzania odpadów i uwarunkowania prawne, będzie też wyjazd techniczny na jedną z dobrze funkcjonujących instalacji.

Upubliczniliście Państwo wizualizację Centrum Zielonej Transformacji. Na pierwszy rzut oka obrazy poszczególnych elementów odbiegają od stereotypowego wyobrażenia instalacji komunalnych i odruchowo zatykanych nosach na ich widok.

Zgadza się, że jako nie zawsze „dobry sąsiad” jesteśmy bardzo zainteresowani dokonaniem zmian, głównie w kwestii wspomnianych „uciążliwości zapachowych”. Planujemy nowoczesny kompleks, z hermetyzowanymi instalacjami, dzięki którym nasza uciążliwość dla otoczenia będzie praktycznie wyeliminowana. Dzisiaj takie instalacje można budować nie tylko efektywnie środowiskowo, ale także estetycznie. To jak będzie wyglądało Centrum Zielonej Transformacji można już sobie wyobrazić na podstawie przygotowanych wizualizacji. Zarządowi Zakładu Komunalnego mocno zależy, by dbać o prawidłowe zagospodarowania i odzysk/recykling odpadów w warunkach przystających do XXI wieku i standardów unijnych.

Wywiad okazał się w „Czas na Opole” z 29 grudnia 2022 r.